Garantie en service

Service en garantie

De garantietermijn is per 1 januari 2018 verhoogd naar 5 jaar!

Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Tuinmeubel-Centrum-Lisse is het van belang dat je van het volgende op de hoogte bent:

Onder service wordt verstaan: het verlenen van diensten tegen geringe betaling.

Onder garantie wordt verstaan: Het gratis behandelen van klachten, welke ontstaan uit verborgen gebreken binnen 5 jaar na aflevering datum.

Bij tuinmeubel-Centrum-Lisse krijgt U 5 jaar garantie op fabricagefouten van het wicker vlechtwerk en het frame. Op de kussens geven wij 1 jaar garantie. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid.  Het enige dat we vragen, is dat je de aankoopbon bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren. Constructiefouten worden binnen 5 jaar na levering gratis hersteld. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor door Tuinmeubel-Centrum-Lisse geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaal- en andere fouten. Onze servicedienst bepaalt tot welke categorie een fout behoort. De garantiebepalingen zijn uiteraard alleen van toepassing op gegronde klachten. Onze servicedienst beoordeeld of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze af te handelen.

1 Tuinmeubel-Centrum-Lisse garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.

2 De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

3 Tuinmeubel-Centrum-Lisse behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel.

4 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

5 De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

6 Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder

7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tuinmeubel-Centrum-Lisse enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verrichte c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

8 Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking. Geen enkele garantie wordt gegeven op Showmodellen en artikelen, welke door client gekocht worden tijdens de opruiming en ook al zodanig staan aangemerkt .

9 De door de client af te halen goederen dienen door client zelf te worden gecontroleerd. Schade aan zelf afgehaalde goederen valt niet onder de garantie, uitgesloten eventuele verborgen gebreken.